Day Schedules 25/07/2016 , Monday ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Monday, July 25, 2016

Day Schedules 25/07/2016 , Monday

02:30-03:00 hrs
Suprabhatam
03:30 - 04:00 hrs
Thomala Seva (Ekantam)
04:00 - 04:15 hrs
Koluvu and Panchanga Sravanam (Ekantam)
04:15 - 05:00 hrs
First Archna i.e.,Shasranama Archana (Ekantam)
05:30 - 06:30 hrs
Visesha Puja
07:00 - 19:00 hrs
Sarvadarshanam
12:00 - 17:00 hrs
Kalyanostavam,Brahmostavam,Vasanthostavam, Unjal Seva
17:30 - 18:30 hrs
Sahasra Deepalankarana Seva*
19:00 - 20:00 hrs
Suddhi,Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
20:00 - 01:00 hrs
Sarvadarshanam
01:00 - 01:30 hrs
Suddi and preparations for Ekanta Seva
01:30 hrs
Ekanta Seva

0 comments:

Post a Comment

Your Comment will publish After Admin moderation

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...