SriSheshaShaila sri venkatesha ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Friday, June 3, 2011

SriSheshaShaila sri venkatesha


SriSheshaShaila!
Suniketana! DivyaMoorte!
NarayanaAchyuta Hare
NalinayataAksha!
LeelaKatakshaParirakshitaSarvaLoka!
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||1||
BrahmAadiVandita
PadaAmbuja
ShankhaPane
SrimatSudarshanaSushobitaDivyaHasta
KarunyaSagaraTaranga
SupunyaMoorte
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||2||
VedaAntVedya
BhawaSagaraKarnaDhara!
SriPadmanabha
KamalaArchitaPadaPadma!
LokAIkaPawana Paratpara
PapaHarin
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||3||
LakshmeePate
NigamaLakshya
NijaSwaroopa
KamAadiDoshaPariharitaBodhaDayin
DaityaAriMardana
Janardana Vasudeva
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||4||
TapaTraya Hara Vibho
RabhasanMurare
Samraksha Mam
Karunaya
SaraseeruhaAksha
Mat
ShishyamApyAnudinam
Pariraksha Vishno
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||5||
SriJataRoopa
NavaRatnaLasatKireeta!
KastoorikaTilakaShobhiLalataDesha!
RakendraVimbaVadanaAmbuja
VargjaAksha!
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||6||
VandaruLokaVaradanaVachoVilasa!
RatnaAdhyaHaraParishobhitaKambuKantha!
KeyooraRatnaSuvibhasiDigAntarala!
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||7||
DivyangadanchitaBhujaDwaya
MangalaAtman
KeyooraBhooshanaSushobitaDeerghaBaho
NagendraKankanaKaraDwaya!
Kamadayin!
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||8||
Swamin
MahajanaNawaridhiMadhyaMagnam
MamuddharaAdya Kripaya
KarunaPayodhe!
Lakshmeem cha Dehi
Mama
DharmaSamriddhiHeto:
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||9||
DivyaAngaragaParicharchitaKomalaAnga
PeetaAmbarAavritaTano!
TarunarkaBhasa!
SatKanchanabhaParidhana
Supattabandha!
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||10||
RatnaAdhya
DhamaSunibaddhaKatiPradesha
ManikyaDarpanaSusanNibhaJanuDesha
JanghaDwayena
ParimohitaSarvaloka
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||11||
LokAIkaPawana Paratpara
Papaharin
TwatPadaDarshanaDineshaMahaprasadat
Hardam Tamashcha
Sakalam Layamapa
Bhooman!
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||12||
KamAadiVairi NivahOpi
Shamam Prayata:
DaridryamApyApagatam
Sakalam Dayalo
Deenam cha Mam
SamAvalokya
DayardraDrishtya
SriVenkatesha Mama Dehi
Karawalambam||13||
SriVenkateshaPadaPankajaShatpadena
SrimanNrisimhaYatina
Rachitam Jagatyam
EtatPathanti Manuja:
PurushOttamAsya
Te Prapnuvanti Paramam
Padaweem Murare:||14||
||OM SAPTAGIRIVASAYA
VIDMAHE
SRINIVASAYA DHEEMAHI
TANNO VENKATESHA:
PRACHODAYAT||
yadAkshara pada
bhrashtam
matra hinam tu yad
bhawet
tat sarvam kshamyatam
Deva
NARAYANA Namostu Te
kayena vacha
manasendriyairVa
buddhyAatmanawa
prakirti swabhawat
karomi yat yat sakalam
parasmai
SRIMANNARAYANAYETI
Samarpayami
|| SAKALAM SRI
SRINIVASARPANAMASTU||

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...