Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Sunday, April 3, 2011

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram


Narayanam Parabrahma sarvakaarana kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam tadeva kavacham mama

Sahasra Seersha Purusho Venkatesassirovatu
Pranasaha Prananilayaha Pranan rakshatu me Harihi

Aakasaraat sutaanaatha Aatmanm me sadavatu
DevaDevottamopayaaddeham me Venkateswaraha

Sarvatra sarvakaryeshu Mangambajanireeswaraha
Palayenmam sada karmasaphalyam naha prayacchatu

Ya Etadvajrakavacha mabhedyam Venkatesituhu
Sayam Prataha patennityam mrutyum tarati nirbhyaha

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...