శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Friday, April 1, 2011

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతమ్

కౌసల్యా సుప్రజారామ పూర్వాసంధ్యాప్రవర్తతే ॥ ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యమ్ దైవ మాహ్నికమ్
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ ॥ ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః ॥ వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే
శ్రీస్వామినే శ్రితజనప్రియ దానశీలే ॥ శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్

తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే ॥ భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే
విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే ॥ వృశ శైలనాధ దయితే దయానిధే

అత్ర్యాది సప్త ఋషయస్సముపాస్య సన్ధ్యాం ॥ ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

పంచాననాబ్జ భవషణ్ముఖ వాసవాద్యాః ॥ త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్ ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

ఈశత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ ॥ పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానామ్
ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్య గన్ధైః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పన్జరస్తాః ॥ పాత్రావసిష్ఠ కదలీ ఫల పాయసాని
భుక్త్వాస్సలీల మథకేళి శుకాః పఠంతి ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

తన్త్రీ ప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపన్చ్యా ॥ గాయత్యనన్త చరితం తవ నారదోపి
భాషా సమగ్ర మసత్కృతచారు రమ్యం ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

భృంగావళీచ మకరంద రసాను విద్ధ ॥ ఝుంకారగీత నినదైః సహసేవనాయ
నిర్యాత్యుపాంతర ససీ కమలోదరేభ్యః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే ॥ ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః
రోషాత్కలిం విత ధతే కకుభశ్చ కుంభాః ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః ॥ హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః
భేరీ నినాదమివ భిభ్రతి తీవ్రనాదమ్ ॥ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక భంధో ॥ శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతాగృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః ॥ శ్రేయార్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః
ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్త మాంగాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ శేష శైల గరుడాచల వేంకటాద్రి ॥ నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనీశం వదన్తి ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

సేవా పరాః శివ సురేశ కృశానుధర్మన్ ॥ రక్షోమ్బునాధ పవమాన ధనాధి నాథాః
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్శ దేశాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

ధాటీషుతే విహగరాజ మృగాధిరాజ ॥ నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః
స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయంతే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యశౌరి ॥ స్వర్భానుకేతు దివిశత్పరిశత్ప్రధానాః
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాస దాసాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

తత్పాదధూళి భరిత స్పురితోత్త మాన్గాః ॥ స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరన్గాః
కల్పాగమా కలనయా కులతాం లభంతే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః ॥ స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంత
మర్త్యా మనుష్య భువనే మతిమాశ్రయంతే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే ॥ దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్య మూర్తే
శ్రీమన్ననణ్త గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ ॥ వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే
శ్రీ వత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే ॥ కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే
కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహ వర్ణిన్ ॥ స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర
శేషాంశరామ యదునందన కల్కి రూప ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం ॥ దివ్యం వియత్సరితు హేమఘటేషు పూర్ణం
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః ॥ తిశ్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి ॥ సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహన్గాః
శ్రీ వైష్ణవాః సతత మర్థిత మంగళాంతే ॥ ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్

బ్రహ్మోదయ స్సురవరాస్సమహర్ష యస్తే ॥ సంతస్సనందన ముఖాస్త్వధ యోగివర్యాః
ధామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తాః ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

లక్శ్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో ॥ సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో
వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్త భోగ్య ॥ శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్

ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం ॥ యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః
తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగభాజాం ॥ ప్రఙ్నామ్ పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే

0 comments:

Post a Comment

Your Comment will publish After Admin moderation

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...